آرین آرانی

خانه جستجو | روانسنجی

 

اسنادی از آموزش و پرورش

برنامه مکمل دوره کارشناسی رشته آموزش هنرهای تجسمی (0.8 MB)
ماخذ : دفتر برنامه ریزی و تالیف وزارت آموزش و پرورش .teacheredu.talif.sch.ir
کلیات طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش (1.4 MB)
این نسخه ویرایش دهم کلیات طرح تدوین است . برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت سند مراجعه کنید . sanad.ir
گزارش تلفیق نتایج مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش (غیر قابل استناد) (0.6 MB)
این طرح به فلسفه تربیت رسمی و عمومی در ج.ا.ا. پرداخته است . حاصل کارگروهی متشکل از خانم ها کشاورز و احمدی و آقایان حسنی و صادق زاده است . اگر مرا از نظر خود مرا مطلع فرمایید . خوشحال خواهم شد
مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس کاردانی تربیت معلم رشته امور تربیتی (0.4 MB)
ماخذ : دفتر برنامه ریزی و تالیف وزارت آموزش و پرورش