آرین آرانی

خانه جستجو | روانسنجی

 

معرفی کتاب

اصول و مبانی روشهای تحقیق در هنر - اکبرزاده علی / ناشر یاس نبی (0.1 MB)


ناشرامکان دانلود را قرار داده است . امکان هرگونه بهره برداری را از ناشر جویا شوید .

 

ارزشیابی آموزشی . دکتر عباس بازرگان . انتشارات سمت .


جنبه و وجه مدیریتی این کتاب در زمینه های نظام و برنامه قوی است . اشاره ای نیز به مدل های ارزشیابی نیز شده است .
 

روش های ارزیابی آموزشی


اگر علاقمند به کتابی در حوزه ارزشیابی به روش آموزش برنامه ای هستید ، می توانید از این کتاب بهره ببرید . خب البته کمی حوصله بیشتر می خواهد .

برای کسانی که مایلند دانش و اطلاعاتی در فن تهیه تست های روانی داشته باشند توصیه می شود .

نقدی بر نظام امتحانی و سنجش یادگیری دانش آموزان


بحثی درباره مشکلات و مسائل امتحانات کتبی موجود است .

اندازه گیری و آزمودن در تعلیم و تربیت . وایرزما و جورز . ترجمه خوی نژاد . انتشارات استان قدس


این کتاب هم به حوزه آرمون های مداد- کاغذی عنایت دارد . روان و کاربردی است .

اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش . شوئر . ترجمه و تالیف گنجی و انتشارات بعثت


نسخه های اولی این کتاب به روش آموزش برنامه ای بود که دکتر گنجی با نثری روان آن را ترجمه و تالیف کرده است .

شیوه های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان . کتاب کد 1003 مراکز تربیت معلم . شریفی و کیامنش


با نثری روان شیوه های مرتبط با سوالات مداد-کاغذی معرفی شده است . شاید کمی قدیمی باشد ، اما هنوز هم مفید است .

طبقه بندی هدف های پرورشی ، حوزه شناختی . بنیامین بلوم . انتشارات رشد


شش حیطه شناختی گروه "بلوم " را مناسب است از این ترجمه مطلع شویم . ترجمه خوب و روان "سیف" و "علی آبادی" از محسنات این کتاب است . در ضمن با صورت هایی از نوع سوال نیز آشنا خواهید شد .
 

طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها . اوپنهایم . ترجمه کریم نیا . انتشارات آستان قدس .


تهیه پرسشنامه و ابزارهای سنجش نگرش ، مهارتها و دانشی لازم دارد ، برای افزایش دانش ، بایدها و نبایدها و شیوه ها این کتاب خیلی می تواند مفید باشد .

روان شناسی ارزشیابی تحصیلی . نوازه و کاورنی . ترجمه گنجی . انتشارات بعثت


اگر چه کتاب متعلق به حدود سی سال پیش است ولی اگر کسی بخواهد بداند که مصححان چگونه عمل می کنند ، منبع قابل اتکایی است . البته آشنایی با آمار استنباطی برای درک بهتر کتاب لازم است .

سنجش و اندازه گیری و بنیاد های تحلیلی آن در علوم تربیتی و روان شناسی . نادری و سیف نراقی .


از ویژگی های کارهای دکتر نادری جمع و جور کردن و ارائه موجز مطالب است . نسخه ای که من دارم ، قدیمی است .

سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روان شناسی . لطف آبادی . انتشارات سمت


بخش عمده ای از این کتاب رویکردهای نو را مطرح می کند . مقداری دانش پایه در حوزه دروس امور تربیتی برای درک این کتاب لازم است .