آرین آرانی

خانه جستجو | روانسنجی

 

یافته های پژوهشی دانشجویان

 

چکیده هایی که در این بخش ارائه می شود ، حاصل تلاش دانش جویان در درس تحقیق و بیان مسائل تربیتی ،  است . در هر چکیده اسامی به ترتیب الفبایی ارائه شده است .

باشد تا روزی نام هریک از آنان را در مجامع علمی شاهد باشیم : آرانی

 

 

 
بررسی افسردگی نزد دانشجویان هنرهای تجسمی و امور تربیتی (32.5 KB)
کریمی ، سعدی و معظمی ، جواد
خورسی، محمد و گل گنجی، سعید
بررسی میزان اضطراب نزد دانشجویان هنر و تربیتی _ مرکز تربیت معلم (31.5 KB)
اردوخانی ، یاسر و اسدی ، حسن و ضیاادهم ، حسن
بررسی نگرش دانشجویان رشته های هنر و امور تربیتی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی تهران در مورد ازدواج . خرداد 1388 (35.5 KB)
آقاجانیان،عرفان و اعتمادی محمد حسین
رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در مدرسه راهنمایی امام سجاد(ع) (30.5 KB)
آجیلیان ، شاهو و عبدالهی ، میثم و مددیان ، علی
رابطه کمرویی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی (31.5 KB)
حسنی پناه ، محمد و شفایی پور ، علیرضا و کریمی کاکاوند ، پیمان
کتابخوانی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی (35.5 KB)
ایجی ، امین و حسینی ، عبدالقدوس و علیرضالو ، حامد
مقایسه رتبه کنکور و معدل دانشجویان رشته تربیتی و هنر_ مرکز تربیت معلم (33.5 KB)
حسنی ، امیر و رضازاده ، رشید و عرب ، مرتضی
مقایسه میزان اضطراب دانش جویان شهری و روستایی (31.0 KB)
حاجی عزیزی ، پیمان
مقایسه میزان افسردگی دانشجویان مقیم و غیر مقیم در مرکز تربیت معلم (33.0 KB)
فتاحی ، نادر و علیمرادی ، هادی
مقایسه نظر دانشجویان درباره وضعیت آموزشی و اداری مرکز تربیت معلم شهید بهشتی تهران . خرداد 1388 (35.0 KB)
پیرفیروزجایی، حامد و سادات اشکور، سید ابراهیم
مقایسه وضعیت تحصیلی دانشجویان قبل و بعد از قبولی در دانشگاه (31.5 KB)
سلامت ، موسی و شیبانی ، امان محمد و نظری ، یونس
آخرتی، حسین و باقری، محمد رضا
نقش کمرویی در عملکرد تحصیلی (معدل) 
شریعتی ، عبدالحسین و کریمی ، سعید
وجود اختلالات رفتاری در کودکان از دیدگاه معلمان و والدین _ دوره راهنمایی (32.5 KB)
بختیاری فتوح ، جواد و جلیلیان ، سعید و مهدوی ، حسین
وضعیت نمرات دانش جویان در تست شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (32.0 KB)
حسینی ، سید اشرف