آرین آرانی

خانه جستجو | روانسنجی

 

پیام های مشاور

پیام شماره 01 (51.2 KB)
دعوت به ارتباط با مشاور
پیام شماره 03 (25.7 KB)
اختیار زندگی در دست شماست
پیام شماره 04 (61.3 KB)
برخورد با اختلاف ها
پیام شماره 05 (0.1 MB)
برخورد با اختلاف ها (2)
پیام شماره 06 (34.9 KB)
ده خطای شناختی
پیام شماره 08 (36.5 KB)
سیاهه ناراحتی معمولی
پیام شماره 11 (55.8 KB)
اضطراب امتحان
پیام شماره 12 (0.1 MB)
اضطراب امتحان (2)
پیام شماره 14 (0.1 MB)
گفت و گو (خستگی)
پیام شماره 15 (0.1 MB)
کدام جمله به شما تعلق دارد ؟
پیام شماره 16 (0.1 MB)
خشم و عصبانیت (1)
پیام شماره 2-16 (0.1 MB)
خشم و عصبانیت (2)